Zarówno matce i dziecku idzie dobrze. (Sentence Note)

zarówno (conjunction) zarówno… jak i… both… as well as…