Wziął to dosłownie.(Sentence Note)

dosłowny (adj) = literal. (adv) dosłownie = literally

1 Like