W skrócie, nie chcę byś pracował dla tej firmy. (Sentence Note)

Note: skrót (mi noun) abbreviation, shortcut. ~ myślowy mental shortcut. na ~ty by a shortcut

  • skrócić (-cę -cisz) (pf), (impf) skracać = to shorten, curtail, abridge, abbreviate