W moim miasteczku jest zamek. (Sentence Note)

  • miasto n.noun (Loc singular = mieście) = town, city.
  • diminutive of miasto = miasteczko = small town.