Usłyszałem krzyk kobiety.(Sentence Note)

krzyczeć (-czę -czysz krzyczą) (impf), (pf) krzyknąć (-nę -niesz) or pokrzyknąć = to cry out, shout, yell
krzyczący (adj) = blaring, glaring, blatant
nakrzyczeć (-czę -czysz) (pf) = to berate. ~ się = raise a hue and cry
okrzyczany (adj) = acclaimed, renowned. notorious
okrzyczyć (-czę -czysz) (pf) = to proclaim (negatively). ~ kogoś zdrajcą = to proclaim s.o. a traitor
krzyk (mi noun) = a shout, scream, cry
krzykliwy (adj) vociferous, noisy, blatant, loud, gawdy (color, clothes). (adv) krzykliwie
krzykacz (mp noun) = a ‘tub-thumper’ (a noisy, ranting, public speaker