Urządzenia należy używać w ten sposób.

  • urządzenie n.noun = installation, equipment, device, appliance. plural = facilities
  • należy + infinitive = ought to be + infinitive (usually instructive)
  • należy używać = phrase = is to be used, shall be used, should/must be used