הוא נטש את ילדיו.

The english translation is female, but the hebrew is male.