Το λεωφορείο είναι πλήρες.

According to the on-line Triantafyllidis dictionary, πλήρες is possible here, although I think it would be more common to say ‘Το λεωφορείο είναι γεμάτο’. However, I am not a native speaker, and would welcome clarification.