Νομίζω πως πρέπει να τις πούμε.

It is rather difficult to figure out whether this would make any sense in Greek…

1 Like

It’s supposed to be a translation of “I think we have to tell them.” (3908473).

See Correct a sentence ASAP.

1 Like

να τους πούμε is the correct one, but even that one sounds a bit weird.
Να τους το πούμε sounds better.

1 Like