حادثه او را از کار افتاده کرد.

The accident left him incapacitated…