Αυτός είναι απασχολημένος με νέες δουλειές.

Αυτος=He
The translation should read “He is busy with new jobs”

258808 I am engaged in a new business.
424651 Я занят в новом предприятии.
3084961 Αυτός είναι απασχολημένος με νέες δουλειές.

It’s an indirect translation: the greek sentence is a translation of the russian sentence, the russian sentence is a translation of the english sentence, the english sentence stands on its own (it wasn’t added as a translation of another sentence).

en → ru → gr (tatoeba)
en → -> → gr (clozemaster)

See Correct a sentence ASAP.