Ο Τομ δεν ήξερε απο που ερχόταν η Μαίρη.

English Translation

Tom didn’t know where Mary came from.

Accents missing from απο που.
Correct sentence should be
Ο Τομ δεν ήξερε από πού ερχόταν η Μαίρη.