Η πόλη μου δεν είναι πια αυτό που ήταν κάποτε.

English Translation

My town is not what it used to be.

“αυτό που ήταν κάποτε” means “what it was once” or “what it once was”. “αυτό” is a pronoun meaning “this.” “που” is a relative pronoun holding the place for the phrase that follows. “ήταν” is the third-person singular past tense of the verb ‘to be’. The adverb “κάποτε” means “once” or “one time” in the past.