Εμείς επιστρέφουμε με πλοίο

Clozemaster is translating this sentence as “We returned to the ship”. Shouldn’t it be “We returned by ship”. ???