Είμαστε όλοι πρόθυμοι να δουν την ταινία.

English Translation

We are all eager to see the movie.

“Δουν” is the third person plural of the verb “to see” in the subjunctive mood (δω - δεις - δει - δούμε - δείτε - δουν). However, this is where the grammatical mistake lies. Since the main subject is “we” (είμαστε), the verb in the subjunctive should match the same person and number. It should be “δούμε” (first-person plural subjunctive) instead of “δουν” (third-person plural subjunctive).

1 Like