Θα ήθελα να συναντήσω τη μητέρα σου.

English Translation

I would like to see your mother.

συναντήσω: This is the first-person singular of the verb συναντώ (to meet) in the subjunctive mood present tense. When following the particle να, the verb is in the subjunctive mood and is used for expressing actions that are desired, necessary, possible, or hypothetical.