Αυτός ανησυχεί για το μέλλον του.

English Translation

He is anxious about his future.

“ανησυχεί” (anisychí): This is the verb in the sentence, which means “is worried” or “worries.” In Greek, verbs are conjugated to match the person and the number of the subject. Here, it is conjugated for the third person singular to match "αυτός.”

Alternative: είναι ανήσυχος για το μέλλον του.

1 Like