Έγινα τελευταία.

English Translation

I became last.

In the sense of “I finished last”, here it is implied that the speaker is female.

If the speaker were male, they would say “Έγινα τελευταίος”