Είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει.

English Translation

He is sure to win.

{It is certain} that {he will win}.