Ιδού το κλειδί σας.

English Translation

Here’s your key.

Ιδού edited by native speaker on Tatoeba to ορίστε, which is much more common. Ιδού is from New Testament Greek, and is something more like ‘behold’.