Αυτή βάζει το περιοδικό πάνω στο τραπέζι.

English Translation

She laid the magazine on the table.

The verb Is in the present tense so the correct translation should be “She puts” or “She lays”.

1 Like