Το σχολίο είνα γιά μάθηση!

English Translation

School is for learning!

Tο σχολίο does not mean “the school” it means “the comment”. The school is το σχολείο (or the less common το σκολείο). Είνα is not a word. It would be best if slang was identified as such (e.g., είνα’ versus είνα)