Δεν ήταν ανάγκη αυτό.

English Translation

That isn’t necessary.

is this correct? should it not be “είναι” because its in the present, ήταν is for “it was not neccesary”?

thank you