Δεν θέλουμε τίποτε από σένα.

English Translation

We don’t want anything from you.

This isn’t quite right; this should be Δε θέλουμε… not Δεν θέλουμε…

1 Like