Αποφάσισα να αποχωρήσω από το ξενοδοχείο.

English Translation

I decided to leave the hotel.

Added to Tatoeba by non-native speaker, edited by native speaker to Αποφάσισα να φύγω από το ξενοδοχείο.