Πώς μπορώ να φτάσω στο νοσοκομείο με το λεωφορείο;

English Translation

How can I get to the hospital by bus?

Added to Tatoeba by a non-native speaker, and later edited by the same person to Με ποιο λεωφορείο θα πάω στο νοσοκομείο; The latter sounds more idiomatic to me, but??