Μερικοί άνθρωποι κάνουν ανευλαβή πράγματα.

English Translation

Some people are doing disrespectful things.

I don’t know if this is actually an impossible sentence, but it was added to Tatoeba by an individual who is apparently not a native speaker, and has been edited by a native speaker to the following: Ορισμένοι άνθρωποι κάνουν ασεβή πράγματα.