Αυτή ψιλοκόβει ξύλο κάθε μέρα.

English Translation

He chops wood every day.

There are two sentences like this on Clozemaster, both incorrect and changed on Tatoeba. The major problem is the verb and cloze word: ψιλοκόβει. It means to chop food, not wood. Corrected for both: Κόβει ξύλα κάθε μέρα.