Έχεις κάτι μαζί σας;

English Translation

Have you got anything with you?

Shouldn’t it be μαζί σου? Or, alternatively, έχετε κάτι μαζί σας? I think έχεις and σας are mutually exclusive.

This sentence has been edited on Tatoeba to Έχετε τίποτα μαζί σας; The original sentence was added to Tatoeba by a suspended member who seems to have been responsible for a number of sentences in bad Greek.