Διαδίδετε ψευδής ειδήσεις.

“You’re spreading false news.”
The spelling ψευδής is incorrect. It is singular, and ειδήσεις is plural. It should be ψευδείς ειδήσεις. The phrase ψευδής or ψευδή (?) είδηση in the singular is also seen, and means something like ‘false report’, ‘fake story’. But ειδήσεις is common in the plural.