Αυτή ήπιο δυό μπουκάλια κρασί στη γιορτή.

English Translation

She drank two glasses of wine at the party.

Two bottles of wine it looks like to me, considerably more than two glasses.

Yes, μπουκάλια is bottles! I am also confused by the spelling ήπιο, which I think is a typo for ήπιε. I’ve looked in my Greek verb book and I can’t find ήπιο as a variant.

1 Like

Clearly the translator is trying to disguise that she, probably Mary, has some issues with the bottle. (Ha!)
Good catch on ήπιε … I agree, it seems like a typo.