Αυτός ο φράσης πρέπει να ελέγχεται.

English Translation

This sentence needs to be checked.

Φράση is not masculine, it’s feminine. Also, η πρόταση is probably more common for ‘sentence’. This particular Greek sentence (now edited). was originally added by a contributor (now suspended) who is responsible for more than one bad Greek sentence on Tatoeba. The corrected sentence reads Αυτή η πρόταση πρέπει να ελεγχθεί.