Αυτός ο στύλος δεν γράφει καλά.

English Translation

This pen doesn’t write well.

The Greek word στύλος, with accent on first syllable, means something like ‘pole’, or ‘column’. It does not mean ‘pen’. For ‘pen’, use στιλό, στυλός, στυλό.