Ήδη περάσαν δέκα έτη από τότε που πέθανε ο πατέρας.

English Translation

It’s already been ten years since my father passed away.

I believe the accent should be πέρασαν. Περάσανε would also be correct.