Αυτό τρώει συχνά εκεί.

English Translation

He often eats there.

Shouldn’t the Greek for “He often eats here” = “Αυτός τρώει συχνά εκεί”
rather than the given "Αυτό τρώει συχνά εκεί.