Θα μιλήσω μαζί του ιδιαιτέρως.

I will talk to him privately.