Σε πειράζει αν απενεργοποιήσω την τηλεόραση;

English Translation

Do you mind if I turn down the TV?

The Greek ανενεργοποιήσω probably means ‘turn off’ and not ‘turn down’. I can’t find any example of this verb being used for ‘turn down’, i.e., ‘lower the volume’.