Γνώριζα ότι αυτός ψεύδεται.

English Translation

I knew he was lying.

Ψεύδεται is the third person singular present tense form - ‘he is lying’. I’m not sure if the sentence is correct - maybe it means something like ‘I knew at the time that he was and is lying’.