חברי מושבעים כוללים לרוב שתיים עשרה איש.

English Translation

Juries include at most 12 members.

This masculine/feminine numbers thing always confuses me…