Ο βασιλιάς της Γαλλίας είχε φαλάκρα.

Η φαλάκρα is a noun, and the idiom seems to be with έχω, i.e., ‘I have baldness’. Φαλακρός is the adjective, and can be used with είμαι. Thus, είχε φαλάκρα but ήταν φαλακρός.