Με συγχωρείτε, παρακαλώ.

This is the phrase used for ‘excuse me’, ‘pardon me’.