Η Ελλάδα είνα φανταστικί.

mistake. correct will be είναι