Η κατάσταση είναι σοβαρή.

correct translation is serious.
not grave.

1 Like