Tom wygląda na godnego zaufania.

  • godny or godzien aj = worthy +G of, deserving of. av godnie = worthily