Tom położył swoją teczkę na siedzeniu obok.(Sentence Note)

teczka -czek (f noun) = briefcase. teczka paperowa = folder