Tom podarował muzeum trzy obrazy. (Sentence Note)

NOTE: darować (-ruję -jesz) or darowywać -(wuję -jesz) (impf), (pf) podarować + Dative 1. = to give, to present, to donate. 2. = to forgive, to overlook