Tom nie wie, jak traktować odpowiednio swoich pracowników. (Sentence Note)

  • odpowiednio (adverb) = suitably, correspondingly, accordingly. (nieodpowiedni adj = inappropriate. adv nieodpowiednio = inappropriately)
  • odpowiedni (adj) = corresponding, appropriate, suitable
  • odpowiednik (mi noun) (-a) = correspondent, equivalent
  • odpowiedzialność (f noun) = responsibility. liability (nieodpowiedzialność f.noun = irresponsibility)
  • odpowiedzialny (adjective) = za+Accustive = responsible for, liable for (nieodpowiedzialny adj = irresponsible, adv = nieodpowiedzialnie irresponsibly)
  • współodpowiedzialny (adj) = jointly responsible
1 Like