Tom nie jest godny zaufania. (Sentence Note)

  • godny or godzien (aj) = worthy +G of, deserving of. (av) godnie worthily’