Tom đã tìm thấy một con heo rừng.

CORRECTION: heo rừng is a “boar”, not a “hoard”