To nie krew. To tylko czerwona farba.(Sentence Note)

  • farba (f noun) farbie = paint, color, dye